Skip to main content

Full text of "Anordning Hvorved Et og andet om Skrifte-Stoelen og Altergang paa Iisland bliver reguleret"

See other formats


\ / -' ' * ' *• 

HiRSCHHOLMS-ølot / fan 2,7 Maji Anno 1746* • I ' v # 4 ‘ ” f 

Ztytt ufci ftflns &bitflcl. SDiaicfiorté oa Univ, ^oatroffmc, 

af 3»i)an Sotgw |)opjfn«. / 

• f ' 

, #. ■ ' * 1 ' . * ‘ * * ’ > 

# \ * ^ . x 1 . 

\ ; :-.... ' " V- 

< • , ’ • ’ :.:■- ' f ' . \ 


i 

©attmarf oa SRotae 


©otl)er$,£ettug u&i <Slcåfog,£olfhen / <Stot:marn og 

©btmerflfen, ©vetoe uDi OlDenbotg og ©elménborff; ©iøre alle 
bitterligt: ©a 23i batoe erfaret, at Der faatoel toeD ©frifte<©toelen 
og Altergang pan 33ort 2anD 3télanD, fom og toeD Communican- 
terneé rønmelDelfe meD mere jM btugeé en U<liigbeb meb$ et, fom 
er btetoeit fatffat og regleret i Q3ore $tger ©anmarf og 9torge; 
<Baa batoe 93i , for at fane faaDan IMiigbeD bce.toet, og alting, 
faatoiDt 2anDeté 23ei¥affenbeD Det tillaDet, fatpaa en uniform 
goeb, SllletnaaDigff funDeit.forgot, at anorDne og befale , lige* 
fom oi og bermeD anorDnb og befaler faaleeDeé, fom følger: 

i- , Ar ri c. i. 

©e, fom agteatgaae til ©UDé23orD, fM give Det $rceffen 
noget tilforn tilfienDe, at ban fanD batoe geøligbeD, at tale meb 
en eller anDen foruD i ©enrom , om ban Det fornoDen eragter; 

3 før meD vanvittige og mbefienDte unge SKenneffer, eller grem* 
meDe fra anDre©ognee, at De anoiife Dereé^nd, fga og et25e* 

toi,ié, om De bar toerret til Confirmation. gorfommer nogen at 
anmcrlDe ftg foruD, tilriver jig felto / om ban af ttrerften bliver 
aftoiijt fra ©f rifte • ©toelem 

Artic. 2 . 

©et SSetoiié om Confirmation ffal boet 9Jr<rfI toerre forbum 
Den uDsn Opbolb og uDen betaling, at give, enten fttap De ere 
confirmereDe, eller, nanr Det begiereé, og f?al De Unge ogu=be* 
fienDte fremtoiije faaDant SSeviié, boer gang, De toil antegne*, 
jUer, naar De tommer til et anDet ©ogn. 

Artic. 3 . ' 

©aa Ifcil og De, fom have faaet, eller herefter maatfe er« 
botDe 23oreé 5lUernaaDigile SillaDelfe / at communicere boO en 
antøn9>r<eft, fremoiife Dece$ forrige ©i(Ue>©ørgeré Arteit, i n &, 

rettet 


► 


N 


i 


rettet efter f)<mé ©amPittigbeD og <perfonené StlffanD, fornbmt 
agtet; at ttlfoare. Antager 9>rcefien faaban en, ttDen flig AttelL 
tit ©frifte og Sllteré, tiitaleé ban Derfor af 3>rooften / men af 
SSiffoppen, om ban er felo 9>roo(f. 

Årtic. 4. 

£)e fom renfe fra 3i$lanD til ftiobettbaon / enten for at ftu- 
dere, eller lære et £aanboerf / eller og for anDre 2larfager$ ©f plD/ 
(Fal afDereé©friffe=$aDet fore meD (tg ©frtfte*©ebDel, og lige* 
faa berfra/ naar De renfe biem iglen til 3istønD. 

Artic. 5. 

95ctlere / fom fare omfring i 2anDet / (Fal ftebfe meDføre 
ØfuDémaal af Den ^)rce(I - , De ItDfle gang bane communiceret boø/ 
baabe om Dereé 5tunb(Fab og Opforfel; SDten ingen 9)rerfr maae 
herefter unbetfFaae (Ig, 33ettel !23reoeatubgioe, eller paategne, 
boilfe allene tillaDeé ©nfielmanben / efter ftnøamoittigbeb) at 
nbdcebe til SHøDliDenDe, fom enmeDDereééamDeréSlrbeibe fanb 
nære (tg. Ulleré (Fal Det iffe ocere nogen formeent, men enboer, 
jom begiereé2llmif]eaf/ tillaDt/ at examinere faaDanne SSetlere 
i Dereé@briflenbom/ at unberoiife og paaminbe, famt atopoceffe 
Dem til mere Regier JigbeD og Slloor i Dereé ©aligbeDé ©ag. 

Avtic. få 

3 De ÆalD/ fom en ere færbeleé berige / (Fal ep mere, enD 
en aD gangen inDtageé i©frtfte-'©toelen, og bane Confitenteme 
Derfor Deflo tiiligere at inDftnDe (tg t $irfen. 

Artic. 7. 

grøderne (Fal faaoel oeD Denne, fom all anben tfenligbeD, 
DaaDe offentlig og i <$enrom , aDPare og unberoife Dereé £ilbø» 
tete, at De et) / efter gammel 93ane, til Piffe SiDer omSlaretinD* 
ftnDe (tg, til ©frifte ogCommunion, men, naarDereéøiæleg 
SilftanD Det ubfraeoer, og De efter £(£rrené ©øDe bnngrer og 
tørffer. 3 &enne $enfeenDe (Fal^rcrffen tf te afPife Dem , Deres 
S(nDagttilenanDen©onDag at opfa?tte, naar Deiffnn ere 4 eller 

t Det minD(?e3/ Der Pille communicere. 

Artic, 8. 

«paa De ©age, fom Communion (Fal bolDeé, (Fal 9 >ra?dm 

boer gang af <prcebtfedolen bebe for alleCommunicantere i 

roinbcligbeD/ Pfl for nøgen ifør/ minDre Øtøongioe barn* 

Ar ti c, 
Ar tic. 9. 

33 eD Det hellige 5 llterené ©acramenteé'Aaminiflration', 
flat^rcrflerne iSomoenbcn’eOmfcrgfor, at^atinen 09 
Fen ete faa reene, fom faa hellig en £anbling Det uDFrceoer; $inDeé 
han Deri fcrfømme(tg,ffal tjan Derfor bobe til fattige^rcrtfe^nFer; 
efter 5 valDet$ 3nfcFomme og 'proofiené eller £$iftoppené ©igelfe. 

Artic. 10. 

Sil at forefomme Den IMiigheD , fom foregaaer mcb $orma< 
winger til Communicanterne, baben-iene^præff |?al bruge een; 
og Den anDen enanDen; ©aa 0 ille 23 i 5 lllcrnaaDigft, at herefter 
alle <pratfer paa 523 ort SanD 3 tølanD ffal bruge en og Den felo fam« 
me formaning/ fom i 23 ore SKiger Danmarfog SJlorge brugelig er. 

Artic. il. 

©om Dft 09 bibitiDtil bat baret en u<tiltaDelia ©arbbanc paa^islanb, at 
^vaflerne beD $UterenS ©actamenteS Adminiftration ep bat confecreret 
tneereafSBiinen, enDDet, fomfotge ©ang ofe$ i talten, bbilfet ofte ffal ixere 
faa liDet, at neppe 6 ^erfoner Deraf fanD brif fe, Da Det øbrige, naar fleete 
Communicantere erc, uDbeeleS, ubenConfecration; ©aa Pilleri bermeD 
SlllernaaDigjl babe befalet, at, naar af 35toDet og Qiiinen ffulle bebebcs meere, 
ejtb Det, fom fortie gang beD OrDet et helliget, ff al bragen enten bbtr gang iglen# 
tage 'SelftgnelfenS £>cb , eller og paa engang confecrere faa meget, fom til altt' 
Communicanter bebebeS. UDDecler nogen ^ræg l>ercfter IBroD eller QJiin 
mconfecrereD, tiltales ban Derfor af sprobjtøSietten paa fit (Jmbebe. ^bt 
bpDe 9Bi bermeD og befale 955oreO ©tiftbcfalingsmanb, Q5iff opper, SlmtmanD, 
£augmcenD , ©pflelmænb og anDre, fom Denne SBoteS Slnorbtiing tilfTiffet 
borDer, at De Den paa beborige ©tetDer tit alles Efterretning, grav laber teefe 
øg fotfpnDe, ©ibet paa Hirschholms - ©lot Den 27 Maji Anno 1746 . 


Unber 93ot$ongel..£>aant> 03 Signet. 

t 


»